ΤΖΟΥΑΝ ΦΑΛΟΥΝ

(Περιστρέφοντας τον Τροχό του Νόμου)

轉 法 輪

Ελληνική Έκδοση

(希臘語版)

ΛΙ  ΧΟΝΓΚΤΖΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Λουν γιου

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ