ZHUAN FALUN

(Norsk utgave)

Li Hongzhi

INNHOLD

LUNYU

FORELESNING EN

FORELESNING TO

FORELESNING TRE

FORELESNING FIRE

FORELESNING FEM

FORELESNING SEKS

FORELESNING SYV

FORELESNING ÅTTE

FORELESNING NI